Hva gjør bydelsrådet?

Handlingsprogram:

Styret ser det som særdeles viktig å være med og jobbe for at dette skal bli en trivelig bydel. Det er viktig å støtte og være med å dra i gang arrangement og tiltak som skaper trivsel. I sammenheng med dette ønsker vi å utvikle en visjon for bydelen, og dette arbeidet starter vi her på årsmøtet.
Det har blitt tradisjon at bydelsrådet legger fram for årsmøtet forslag til kort- og langsiktige mål, og at de kortsiktige målene blir evaluert i påfølgende årsmelding.
Vi legger derfor fram følgende forslag til kort- og langsiktige mål:

Kortsiktig:

  • Fortsatt delta aktivt i utarbeidelsen av områdeplan for bydelen og bruke planprosessen til å utarbeide et sett med nye satsingsområder for bydelsrådets arbeid. Det sittende styret har vedtatt at det skal opprettes en arealplangruppe. Gruppa skal følge opp arealplaner; områdeplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner, ha kontakt med Tromsø kommune i saker som gjelder arealplaner og arealutvikling og ta initiativ til utvikling i bydelen.
  • Fortsette arbeidet for å få videreført gang/sykkelvei fra Kroken og nordover.
  • Bidra til at lavvoen som det er bevilget miljømidler til, blir en realitet, og at vi dermed får et nytt møtested i bydelen.
  • Utarbeide minst to infoskriv i løpet av året.
  • Styrke samhandling mellom bydelsråd, velforeninger og borettslag ved å invitere til et felles møte.
  • Jobbe for å få Tromsø kommune til å øke driftstøtten til bydelsrådene.

Langsiktige mål:

  • Som et resultat av arbeidet med områdeplanen skal bydelsrådet utarbeide nye langsiktige mål innenfor hele bydelsområdet. Dette gjelder også mulige framtidige miljøprosjekter.
  • Bruke «Grønn plakat» som grunnlag for miljøforankret utvikling med minst mulig inngrep i felles friområder.
  • Arbeide for at bydelen skal bli et trivelig sted å bo for alle.
  • Ut over dette må bydelsrådet ha frihet til å arbeide med saker som dukker opp underveis.